نویسنده = سید حبیب الله طباطباییان
تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

دوره 2، 2 (تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 97-112

زینب طبیجی طبیجی؛ زهرا رزمی؛ سید حبیب الله طباطباییان