نویسنده = امین آقائی روزبهانی
پویایی شناسی منابع آب قم

دوره 2، 2 (تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی