نویسنده = سامان ارجمند آقدره
طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه

دوره 2، 1(بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 7-24

حسین اقبالی؛ سامان ارجمند آقدره