نویسنده = حسین اقبالی
تعداد مقالات: 5
2. طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 7-24

حسین اقبالی؛ سامان ارجمند آقدره