طراحی مدلی جهت سنجش همسویی واحدهای سازمان با رویکرد متوازن (مطالعه موردی بر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 استاد تمام دانشگاه ایوانکی

چکیده

اغلب سازمانها از بخش های سازمانی متعدد، واحدهای مختلف کسب و کار و مجموعه ای ازواحدهای خدماتی مشترک تشکیل شده اند. که چنین سازمانهایی باید معیارهای ارزیابی سطح بالای خود را در سطح شرکت و یا بخش سازمانی مرتبط ساخته وجاری سازند. طراحی و اجرای نظام های جبران خدمت متصل به معیارهای ارزیابی استراتژی، می تواند همسویی بیشتر کارکنان با استراتژی را در سطح شرکت فراهم سازد همچنین روش ارزیابی متوازن ابزاری نوین جهت تکمیل شاخص های سنتی اندازه گیری عملکرد سازمان است که میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط برقرار کرده و برنامه ریزی، تعیین اهداف و همسویی عوامل استراتژیک را برعهده دارد.پژوهش پیش رو مدلی را به کمک رویکرد کارت امتیازی متوازن طراحی نموده است که به سنجش میزان همسویی واحدهای سازمان می پردازد. این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی بر روی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسشنامه طراحی شده در این مدل توسط 56نفر از مدیران ارشد و کارکنان رده بالای عملیاتی تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردیده است. نتایج این پژوهش میزان همسویی واحدها در هر یک از منظرهای چهارگانه کارت امتیازی متوازن پیش از اجرای آن بر روی سازمان را نشان می دهد که اغلب واحدها در منظر ماموریت اجتماعی این سازمان بیشترین همسویی را داشته اند. همچنین جهت ارائه راهکار، به بررسی داده ها در معیارهای ارزیابی استراتژی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها