به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ایوانکی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

از آنجایی که روش تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری کارایی نسبی می پردازد، در مواردی که بیش از یک واحد کارا به دست می آید، قادر به ارائه بهترین واحد کارا نمی باشد. به همین دلیل رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری یکی از موضوعات مهم در تحلیل پوششی داده ها محسوب می شود. یکی از راه حل های تعیین بهترین واحد کارا، به کار گیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحد های کارا می باشد که در واقع از روش تحلیل پوششی داده ها توسعه یافته است. این مقاله به دنبال بررسی کارایی متقاطع واحد های کارای ارائه شده توسط روش تحلیل پوششی داده ها و در نهایت ارائه بهترین واحد کارا از ترکیبات پارامتری الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات در حل سایزهای متفاوت از مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های شبیه سازی شده پیشین که چندین واحد کارا در ارزیابی الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای حل هریک از سایزهای متفاوت مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز ارائه کرده است، به رتبه بندی واحد های کارا با استفاده روش کارایی متقاطع می پردازیم. نتایج نشان می دهد روش کارایی متقاطع ابزاری موثر برای رتبه بندی عملکرد واحد های تصمیم گیری محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها