بررسی تاثیر شایستگی حرفه ای کارکنان بر افزایش بهره وری و بهبود کیفیت مطالعه موردی (شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی" تأثیر شایستگی حرفه‌ای کارکنان بر افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت" در شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل پرداخته است. یک سوال اصلی و پنج سوال فرعی مطرح گردیده است. سوال اصلی بیان می‌کنند که"بین مولفه‌های شایستگی حرفه‌ای کارکنان با افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت ارتباط معنی‌دار وجود دارد". دوره‌ی زمانی انجام مطالعه در سال 1394 و جامعه‌ی آماری پژوهش، مدیران و کارکنان شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل بوده‌اند. که برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. روش نمونه‌گیری تصادفی می باشد و با توجه به جامعه آماری که 1300 نفر می باشند حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 300 نفر بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات وجود رابطه‌ی مثبت بین اثر شایستگی و بهره‌ وری و کیفیت کارکنان را تایید می‌کند. در پایان پیشنهاداتی برای سازمان‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها