بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایوانکی

2 دانشگاه ایوانکی

چکیده

امروزه مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان یکی از متداول‌ترین اصطلاحات تجارت در پیشبرد و بهبود کیفیت کاربرد فراوانی دارد. مدیریت کیفیت جامع هم‌چنین باعث بهبود روش‌های سنتی انجام کار و تجارت شده و در نتیجه باعث تضمین بقا سازمان در جهان رقابتی کنونی می‌شود. رهبری، رضایت مشتری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر فرآیند، مشارکت تأمین‌کننده و مقیاس‌های عملکرد، مفاهیم اولیه TQM هستند. مدیریت کیفیت جامع اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که تأثیر قابل توجهی در تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و بالا بردن توانایی رقابت در بازار ختم می‌شود. در سازمانی با فلسفه TQM احترام و اعتماد متقابل، فراگیر است و انسان‌های خود‌رهبر و پرورش یافته، مجریان سازمان می‌باشند. مدیریت کیفیت جامع را می‌توان مشارکت تمامی افراد و اجزای سازمان از طریق کارگروهی در پیشرفت و اصلاح مستمر دانست. دو اصل رهبری مدیران ارشد و توانمندسازی کارکنان، از مهم‌ترین اصول مدیریت کیفیت جامع هستند و نقش مهمی در رسیدن به رضایت مشتری ایفا می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتریان در چندین سازمان خدماتی و تولیدی در ایران با در نظر گرفتن شاخص‌های آماری و توزیع پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط مثبتی بین تمامی شاخص‌های رهبری مدیران ارشد، توانمند سازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری بر قرار است.

کلیدواژه‌ها