بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سرمایه بانک انصار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه ایوانکی

2 استادیار/دانشگاه ایوانکی

چکیده

در طول چند سال گذشته، بحث هایی در این باره که " آیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات سبب بهبود بهره‌وری و سودآوری کسب و کار شده است یا نه؟" به وجود آمده است. مطالعات در هر صنعت و شرکت پاسخی متفاوت به این سؤال داده است و بینش های مختلفی درباره این تناقض بهره‌وری مطرح شده است. تحقیق‌‌های اخیر در بخش بانکی نشان داده است، بانک هایی که سرمایه‌گذاری خود را در فناوری اطلاعات افزایش داده اند بازده بالاتری داشته اند. این در حالی است که سرمایه گذاری اضافی در فناوری اطلاعات ممکن است هیچ منفعتی برای آن‌ها نداشته یاشد. لذا این تحقیق به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری سرمایه بانک انصار می پردازد. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران از یک نمونه 174 نفری متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه مرکزی، شعب شمال و شرق بانک انصار در شهر تهران جمع آوری شده است و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی و رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از فناوری اطلاعات بر افزایش بهره‌وری سرمایه بانک انصار تأثیر‌ مثبت داشته است. هم‌چنین در این تحقیق ۴ مؤلفه و ۱۳ شاخص نیز شناسایی و رتبه بندی شدند، که در نهایت نشان می دهد مؤلفه سرمایه گذاری سودآور در سازمان بالاترین رتبه و بهبود فرآیند کسب و کار کم‌ترین رتبه و تأثیرپذیری را از فناوری اطلاعات داشته است.

کلیدواژه‌ها