نمایه نویسندگان

ا

 • احمدوند، علی محمد ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • احمدوند، علی محمد طراحی مدلی جهت سنجش همسویی واحدهای سازمان با رویکرد متوازن (مطالعه موردی بر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 80-91]
 • احمدوند، مسعود شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرزمینی به روش AHP (نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • اشراق، حمیدرضا اثر مدیریت فناوری اطلاعات بر بهره‌وری نیروی انسانی با تاکید بر اجرای مدل تعالی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • اقبالی، حسین شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرزمینی به روش AHP (نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • امیری، امیرحسین تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]
 • انصاری فر، حمیده تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]

ب

 • باستان، مهدی ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • بشیری، مهدی به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 6-13]
 • بنایی، غزاله بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 92-109]

ج

 • جهان، علی استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

ح

 • حیدرپور، مهدی اثر مدیریت فناوری اطلاعات بر بهره‌وری نیروی انسانی با تاکید بر اجرای مدل تعالی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • حسینی، سیدمحمدحسین رابطه بکارگیری ERM با بازدهی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]

ر

 • ربیعی، سمیرا به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 6-13]
 • رضوی زاده، کورش بررسی تاثیر شایستگی حرفه ای کارکنان بر افزایش بهره وری و بهبود کیفیت مطالعه موردی (شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 44-61]
 • رضوی زاده، کورش بررسی تاثیر شایستگی حرفه ای کارکنان بر افزایش بهره وری و بهبود کیفیت مطالعه موردی (شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 44-61]

س

 • سوگندی، فاطمه تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]

ش

 • شاهرخی، آرزو بررسی علل تاخیر فرآیند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-70]

ص

 • صالحیان، زیبا استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • صفایی، مستوره طراحی مدلی جهت سنجش همسویی واحدهای سازمان با رویکرد متوازن (مطالعه موردی بر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 80-91]

ع

 • عباسی، الهه ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

ف

 • فرجیان، نیما ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار جهت تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

م

 • محمدرضا، ملکی بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 92-109]

ن

 • نیک جو، مرجان بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سرمایه بانک انصار [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 62-79]
 • نیکنام، علی اصغر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سرمایه بانک انصار [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 62-79]