نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدوند، علی‌محمد ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 75-95]
 • احمدوند، محسن تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 49-72]
 • احمدوند، مسعود شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران( ( AHP زیرزمینی به روش [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 7-29]
 • ارجمند آقدره، سامان طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 7-24]
 • اصغری کنارسری، سمانه مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 75-89]
 • اقبالی، حسین شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران( ( AHP زیرزمینی به روش [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 7-29]
 • اقبالی، حسین مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 75-89]
 • اقبالی، حسین طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 7-24]
 • اقبالی، حسین افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 25-48]
 • اقبالی، حسین حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 27-47]
 • اقبالی، محمدعلی افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 25-48]
 • اندرخور، آزاده حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 27-47]

ب

 • بشیری، مهدی به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • بنایی، غزاله بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 99-120]

پ

 • پورزرکشیان، عرفانه تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 49-72]

ت

 • تیموری، ابراهیم ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 7-27]

ج

 • جلالیان، حمیدرضا بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • جمالی، محمدباقر الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • جمالی، مهتاب داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-73]
 • جهان، علی استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 121-136]

ح

 • حسینی، سیداحمد رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]
 • حسینی، سیداحمد ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 85-104]
 • حسینی، سید عبدالرضا رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]
 • حسینی، سیدمحمدحامد رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]
 • حسینی، سیدمحمدحسین رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]
 • حمصیان اتفاق، مهرداد مدل‌سازی مدیریت بهره‌وری ماشین‌آلات بر اساس رویکرد پویایی سیستم [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 107-124]
 • حمصیان اتفاق، مهرداد شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 105-121]

خ

 • خسروی، عباس ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 75-95]

ر

 • ربیعی، سمیرا به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • ربیعی، محمد داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-73]
 • رزمی، زهرا تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 97-112]

س

 • سیفی، عباس پویایی شناسی منابع آب قم [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-25]

ش

 • شعبانی، مهدی شناسایی آنومالی در ترافیک دریایی بر اساس داده های مکانی- زمانی سیستم شناسایی خودکار (AIS) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 73-97]

ص

 • صالحیان، زیبا استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 121-136]

ط

 • طباطباییان، سید حبیب الله تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 97-112]
 • طبیجی، زینب طبیجی تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 97-112]

ف

 • فخاری، مونا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شرکت پادیاب تجهیز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 29-50]
 • فرجی، زهره داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-73]
 • فرجیان، پوریا پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 113-126]
 • فرجیان، نیما ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار برای تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 31-46]
 • فرجیان، نیما پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 113-126]

ک

 • کاشف، فاطمه ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 7-27]
 • کرامتی، عباس بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 91-105]

گ

 • گرجی، محمد علی الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • گودرزی، مجتبی شناسایی آنومالی در ترافیک دریایی بر اساس داده های مکانی- زمانی سیستم شناسایی خودکار (AIS) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 73-97]

م

 • محمدرضا، ملکی بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 99-120]
 • محمدرضا، ملکی تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 49-72]
 • مسعودی آشتیانی، حمید بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 91-105]