دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1399 
رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی

صفحه 57-72

سیدمحمدحسین حسینی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ سیداحمد حسینی