دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1394 
1. ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک

صفحه 1-11

علی محمد احمدوند؛ مهدی باستان؛ الهه عباسی


شماره‌های پیشین نشریه