دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، آذر 1400 
1. پویایی شناسی منابع آب قم

صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی


5. تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

صفحه 97-112

زینب طبیجی طبیجی؛ زهرا رزمی؛ سید حبیب الله طباطباییان