اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی محمد احمدوند

استاد / دانشگاه ایوان کی

ahmadvandeyc.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی بشیری

استاد / دانشگاه شاهد

bashirishahed.ac.ir

دبیر اجرایی

مهدی عالی

مدیر جرایی

mehdiaalieyc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی بشیری

استاد / دانشگاه شاهد

bashirishahed.ac.ir

دکتر عباس وفایی صفت

استاد / دانشگاه ایوان کی

avafaeeihu.ac.ir

دکتر مهدی تاجداری

استاد / دانشگاه ایوان کی

mahdi.tajdarieyc.ac.ir

دکتر غلامحسین نیکوکار

استاد/ دانشگاه امام حسین (ع)

nikookareyc.ac.ir

دکتر اردشیر احمدی

دانشیار / دانشگاه ایوان کی

ar.ahmadyeyc.ac.ir

دکتر علی سلماس نیا

دانشیار/ دانشگاه قم

a.salmasniaqom.ac.ir

دکتر جعفر باقری نژاد

دانشیار/ دانشگاه الزهراء(س)

jbagherialzahra.ac.ir

دکتر جعفر ترکزاده

دانشیار/ دانشگاه شیراز

djt2891gmail.com