اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی محمد احمدوند

استاد مؤسسه آموزش عالی ایوانکی

ahmadvandateyc.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی بشیری

دانشیار مؤسسه آموزش عالی ایوانکی

bashiriateyc.ac.ir

دبیر اجرایی

مهندس محمد امین باسوتی

مدیر جرایی

mabasoutiatyahoo.com

صفحه آرا

مریم خالقی

کارشناس پژوهش

khaleghi.mineatgmail.com