اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی محمد احمدوند

استاد / دانشگاه ایوان کی

ahmadvandeyc.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی بشیری

استاد / دانشگاه شاهد

bashirishahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی بشیری

استاد / دانشگاه شاهد

bashirishahed.ac.ir

دکتر عباس وفایی صفت

استاد / دانشگاه ایوان کی

avafaeeihu.ac.ir

دکتر مهدی تاجداری

استاد / دانشگاه ایوان کی

mahdi.tajdarieyc.ac.ir

دکتر مجتبی سمنانی رهبر

دانشیار / دانشگاه جامع امام حسین (ع)

msmnanimail.ihu.ac.ir

دکتر حمید رضا فرتوک زاده

دانشیار / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hr.fartokzadehgmail.com

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشیار / دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mmosadeghihu.ac.ir

اردشیر احمدی

دانشیار / دانشگاه ایوان کی

ar.ahmadyeyc.ac.ir

دبیر اجرایی

عسل ملکی راد

مدیر جرایی

asal_maleki_radyahoo.com