مهندسی سیستم و بهره وری (MSB) - فرایند پذیرش مقالات