نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون فریدمن بررسی علل تاخیر فرآیند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-70]

ا

 • ایستگاه تقلیل فشار گاز استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

ب

 • بازدهی رابطه بکارگیری ERM با بازدهی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]
 • بانکداری الکترونیک ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • برآوردکننده حداکثر درستنمایی تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]
 • بهره وری بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سرمایه بانک انصار [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 62-79]
 • بهره‌وری اثر مدیریت فناوری اطلاعات بر بهره‌وری نیروی انسانی با تاکید بر اجرای مدل تعالی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • بهره‌وری بررسی تاثیر شایستگی حرفه ای کارکنان بر افزایش بهره وری و بهبود کیفیت مطالعه موردی (شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 44-61]
 • بهره وری سرمایه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سرمایه بانک انصار [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 62-79]

پ

 • پروژه های عمرانی شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرزمینی به روش AHP (نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • پویایی شناسی سیستم ها ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

ت

 • تامین مالی بررسی علل تاخیر فرآیند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-70]
 • تجهیز بحرانی استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • تحلیل پوششی داده ها به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 6-13]
 • تخصیص سرویس ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار جهت تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]
 • تخمین نقطه تغییر تدریجی تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]
 • تعالی سازمانی اثر مدیریت فناوری اطلاعات بر بهره‌وری نیروی انسانی با تاکید بر اجرای مدل تعالی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • توانمندسازی کارکنان بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 92-109]

ح

 • حراج دوسویه پیوسته ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار جهت تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]
 • حوزه بهداشت و درمان تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]

خ

 • خط 7مترو بررسی علل تاخیر فرآیند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-70]

ر

 • رایانش ابری ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار جهت تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]
 • رتبه بندی شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرزمینی به روش AHP (نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • رتبه بندی به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 6-13]
 • ریسک شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرزمینی به روش AHP (نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • ریسک عملیاتی رابطه بکارگیری ERM با بازدهی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]
 • رضایت شغلی بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 92-109]
 • رضایت مشتری بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 92-109]
 • رهبری مدیران ارشد بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 92-109]

س

 • سیستم های چند عاملی ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار جهت تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

ش

 • شایستگی بررسی تاثیر شایستگی حرفه ای کارکنان بر افزایش بهره وری و بهبود کیفیت مطالعه موردی (شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 44-61]

ف

 • فناوری اطلاعات اثر مدیریت فناوری اطلاعات بر بهره‌وری نیروی انسانی با تاکید بر اجرای مدل تعالی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • فناوری اطلاعات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سرمایه بانک انصار [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 62-79]

ق

 • قابلیت اطمینان استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

ک

 • کارایی متقاطع به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 6-13]
 • کیفیت بررسی تاثیر شایستگی حرفه ای کارکنان بر افزایش بهره وری و بهبود کیفیت مطالعه موردی (شرکت تولید خودرو تجاری سایپا دیزل) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 44-61]
 • کلید‌واژگان تاخیر بررسی علل تاخیر فرآیند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 63-70]
 • کنترل فرآیند آماری تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]

م

 • مدیریت ریسک استراتژیک رابطه بکارگیری ERM با بازدهی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]
 • مدیریت ریسک جامع بنگاه رابطه بکارگیری ERM با بازدهی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]
 • مدیریت ریسک گزارشگری رابطه بکارگیری ERM با بازدهی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-62]
 • مدیریت کیفیت جامع بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری در سازمان‌هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 92-109]
 • مدل پذیرش فناروی ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • موبایل بانک ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

ن

 • نگهداشت استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • نمودار کنترل h تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 110-121]

و

 • واحد کارا به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 6-13]