نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارزیابی الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 51-74]
 • ارزیابی بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 91-105]
 • اعداد فازی بازهای الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 51-74]
 • الگوریتم فراابتکاری مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 75-89]
 • انتقال تکنولوژی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شرکت پادیاب تجهیز) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 29-50]
 • ایستگاه تقلیل فشار گاز استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 121-136]

ب

 • بازدهی رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 57-72]
 • بلوغ بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 91-105]

پ

 • پارامتر پویا مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 75-89]
 • پروژه های عمرانی شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران( ( AHP زیرزمینی به روش [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 7-29]
 • پسماندهای پزشکی ویژه ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 7-27]
 • پویایی سیستم‌ها مدل‌سازی مدیریت بهره‌وری ماشین‌آلات بر اساس رویکرد پویایی سیستم [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 107-124]

ت

 • تجهیز بحرانی استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 121-136]
 • تحلیل پوششی دادهها به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 47-56]
 • تخصیص سرویس ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار برای تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 31-46]
 • تکنولوژی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شرکت پادیاب تجهیز) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 29-50]
 • توابع تست مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 75-89]
 • توانمندسازی کارکنان بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 99-120]

ح

 • حراج دوسویۀ پیوسته ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار برای تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 31-46]

خ

 • خوشه بندی براساس چگالی شناسایی آنومالی در ترافیک دریایی بر اساس داده های مکانی- زمانی سیستم شناسایی خودکار (AIS) [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 73-97]

د

 • دپو ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 7-27]

ر

 • رایانش ابری ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار برای تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 31-46]
 • رتبه بندی شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران( ( AHP زیرزمینی به روش [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 7-29]
 • رتبهبندی به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 47-56]
 • رضایت شغلی بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 99-120]
 • رضایت مشتری بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 99-120]
 • رهبری مدیران ارشد بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 99-120]
 • ریسک شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران( ( AHP زیرزمینی به روش [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 7-29]
 • ریسک عملیاتی رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 57-72]

س

 • سیستم های چند عاملی ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار برای تخصیص سرویس در رایانش ابری [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 31-46]

ش

 • شناسایی آنومالی شناسایی آنومالی در ترافیک دریایی بر اساس داده های مکانی- زمانی سیستم شناسایی خودکار (AIS) [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 73-97]

ص

 • صنعت نفت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شرکت پادیاب تجهیز) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 29-50]

ف

 • فناوری اطلاعات بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 91-105]

ق

 • قابلیت اطمینان استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 121-136]

ک

 • کارایی متقاطع به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 47-56]
 • کاوش در داده های خط سیر شناسایی آنومالی در ترافیک دریایی بر اساس داده های مکانی- زمانی سیستم شناسایی خودکار (AIS) [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 73-97]

م

 • مدت‌زمان خرابی ماشین‌آلات مدل‌سازی مدیریت بهره‌وری ماشین‌آلات بر اساس رویکرد پویایی سیستم [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 107-124]
 • مدل تحلیل شبکه ای ANP شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شرکت پادیاب تجهیز) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 29-50]
 • مدیریت بهره‌وری ماشین‌آلات مدل‌سازی مدیریت بهره‌وری ماشین‌آلات بر اساس رویکرد پویایی سیستم [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 107-124]
 • مدیریت ریسک جامع بنگاه رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 57-72]
 • مدیریت ریسک راهبردی رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 57-72]
 • مدیریت ریسک گزارشگری رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 57-72]
 • مدیریت کیفیت جامع بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 99-120]
 • مسیریابی حمل و نقل با پنجره زمانی ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 7-27]
 • منطق فازی مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 75-89]
 • مواد خطرناک ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 7-27]

ن

 • نظارت دریایی شناسایی آنومالی در ترافیک دریایی بر اساس داده های مکانی- زمانی سیستم شناسایی خودکار (AIS) [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 73-97]
 • نگهداری و تعمیرات الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 51-74]
 • نگهداشت استقرار روش‌شناسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم تقلیل فشار گاز [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 121-136]

و

 • واحد کارا به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات [دوره 1، 1(پاییز ۱۴۰۰)، 1400، صفحه 47-56]
 • وسیله نقلیه ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 1، 2 (زمستان 1400)، 1400، صفحه 7-27]