نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنتروپی شانون افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 25-48]

ا

 • ارزیابی ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 75-95]
 • افسردگی داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-73]
 • الگوریتم ترکیبی حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 27-47]
 • الگوریتم تکاملی بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 73-84]
 • الگوریتم رقابت استعماری حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 27-47]
 • انتخاب پیمانکار شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 105-121]
 • ای‌پلن ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 75-95]

ب

 • بهبود قابلیت اطمینان حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 27-47]
 • بهینه سازی چندهدفه بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 73-84]
 • بهینه سازی نویزی بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 73-84]

پ

 • پروژه های ساخت و ساز شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 105-121]
 • پویا شناسی پویایی شناسی منابع آب قم [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 7-25]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 113-126]

ت

 • تئوری نوآوری راجرز تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 97-112]
 • تخصیص افزونگی – مازاد حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 27-47]
 • ترویج نوآوری تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 97-112]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 25-48]
 • تصمیم گیری چندمعیاره شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 105-121]
 • تغییر مدل کسبوکار تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 49-72]

خ

 • خوشه بندی معیارهای تصمیم افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 25-48]

د

 • داده کاوی داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-73]
 • درخت تصمیم گیر داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-73]
 • دولت الکترونیک ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 85-104]

ر

 • رسانه‌های اجتماعی تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 97-112]
 • ره‌نگاشت ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 75-95]
 • روسازی بتنی مسلح طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 7-24]
 • روش بهترین – بدترین فازی افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 25-48]
 • روش حداکثر درستنمایی تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 49-72]

س

 • سیستم های تعامل پذیر ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 85-104]

ش

 • شبکه عصبی پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 113-126]
 • شبکه‌های اجتماعی تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 97-112]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه ای طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 7-24]
 • فرایند دیمتل طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 7-24]

ق

 • قم پویایی شناسی منابع آب قم [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 7-25]
 • قیمت سنگ‌آهن پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 113-126]

ک

 • کسب و کار ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 75-95]
 • کل‌گرایی ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 75-95]
 • کلمات کلیدی: بهینه سازی سبد سهام بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 73-84]

م

 • ماشین بردار پشتیبان داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-73]
 • مدل تجویزی ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 85-104]
 • مدل کسبوکار تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 49-72]
 • مدیریت ریسک طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 7-24]
 • معیارهای ریسک طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 7-24]
 • منابع آب پویایی شناسی منابع آب قم [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 7-25]
 • موسیقی داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-73]

ن

 • نانوتکنولوژی تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 2 (تابستان 1401)، 1401، صفحه 97-112]
 • نرخ سازگاری افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 25-48]
 • نقطه تغییر تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 49-72]

ه

 • همبستگی تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 1(بهار 1401)، 1401، صفحه 49-72]