دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1394 
5. تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان

صفحه 110-121

حمیده انصاری فر؛ امیرحسین امیری؛ فاطمه سوگندی


شماره‌های پیشین نشریه