نویسنده = ���������� ��������
پویایی شناسی منابع آب قم

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی