کلیدواژه‌ها = مدل کسبوکار
تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته

دوره 2، 2(تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 49-72

عرفانه پورزرکشیان؛ ملکی محمدرضا؛ محسن احمدوند