کلیدواژه‌ها = رسانه‌های اجتماعی
تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 97-112

زینب طبیجی طبیجی؛ زهرا رزمی؛ سید حبیب الله طباطباییان