کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک جامع بنگاه
رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی

دوره 1، 1(زمستان ۱۴۰۰)، اسفند 1400، صفحه 57-72

سیدمحمدحسین حسینی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ سیداحمد حسینی