کلیدواژه‌ها = افسردگی
داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 49-73

مهتاب جمالی؛ زهره فرجی؛ محمد ربیعی