کلیدواژه‌ها = ارزیابی
الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای

دوره 2، 1 (بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 51-74

محمد علی گرجی؛ محمدباقر جمالی