نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابری لواسانی، محیا تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ادراک محیطی دانشجویان با تأکید بر مدیریت بحران (مورد مطالعه:دانشجویا‌ن دانشگاه‌های دولتی تهران) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 64-78]
 • احمدوند، علی‌محمد ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 75-95]
 • احمدوند، علی محمد بررسی علل تاخیر و افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی درون شهری و ارائه راهکار اجرایی مناسب مبتنی بر مهندسی ارزش (مورد مطالعه: مترو کرج) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 1-22]
 • احمدوند، علی محمد طراحی و تدوین استراتژی‌های پاسخ به ریسک پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت ذوب آهن اصفهان [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 79-93]
 • احمدوند، علی محمد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ادراک محیطی دانشجویان با تأکید بر مدیریت بحران (مورد مطالعه:دانشجویا‌ن دانشگاه‌های دولتی تهران) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 64-78]
 • احمدوند، محسن تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-72]
 • ارجمند آقدره، سامان طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 7-24]
 • اصغری کنارسری، سمانه مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 75-89]
 • اقبالی، حسین مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 75-89]
 • اقبالی، حسین طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 7-24]
 • اقبالی، حسین حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 27-47]
 • اقبالی، محمدعلی افزایش دقت محاسبات و کاهش مقایسات زوجی مبتنی بر خوشه‌بندی معیارهای تصمیم و روش بهترین – بدترین فازی [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 25-48]
 • اندرخور، آزاده حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 27-47]

پ

 • پورزرکشیان، عرفانه تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-72]

ت

 • تیموری، ابراهیم ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 7-27]

ج

 • جلالیان، حمیدرضا بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 73-84]
 • جمالی، محمدباقر الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 51-74]
 • جمالی، مهتاب داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 49-73]

ح

 • حسینی، سیداحمد ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 85-104]
 • حسینی، سیداحمد بررسی پیش نیازهای انگیزشی رفتار نوآورانه کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 23-44]
 • حسینی، سید عبدالرضا بررسی‌ رابطه‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع با مزیت‌ رقابتی‌ در مراکز درمانی(مورد مطالعه: بیمارستان‌های‌ دولتی‌ منطقه‌ یک تهران) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 45-63]
 • حمصیان اتفاق، مهرداد مدل‌سازی مدیریت بهره‌وری ماشین‌آلات بر اساس رویکرد پویایی سیستم [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 107-124]
 • حمصیان اتفاق، مهرداد شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 105-121]

خ

 • خسروی، عباس ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 75-95]

ر

 • ربیعی، محمد داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 49-73]
 • رزمی، زهرا تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 97-112]

س

 • سهرابیان، رضیه طراحی و تدوین استراتژی‌های پاسخ به ریسک پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت ذوب آهن اصفهان [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 79-93]
 • سیفی، عباس پویایی شناسی منابع آب قم [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 7-25]

ص

 • صادقی، مظفر بررسی علل تاخیر و افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی درون شهری و ارائه راهکار اجرایی مناسب مبتنی بر مهندسی ارزش (مورد مطالعه: مترو کرج) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 1-22]

ط

 • طباطباییان، سید حبیب الله تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 97-112]
 • طبیجی، زینب طبیجی تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی) [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 97-112]

ف

 • فخاری، مونا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شرکت پادیاب تجهیز) [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 29-50]
 • فرجی، زهره داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 49-73]
 • فرجیان، پوریا پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 113-126]
 • فرجیان، نیما پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی [دوره 2، 3 (پاییز 1401)، 1401، صفحه 113-126]
 • فرح کرد محله، آمنه بررسی‌ رابطه‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع با مزیت‌ رقابتی‌ در مراکز درمانی(مورد مطالعه: بیمارستان‌های‌ دولتی‌ منطقه‌ یک تهران) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 45-63]

ک

 • کاشف، فاطمه ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی) [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 7-27]
 • کرامتی، عباس بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 91-105]
 • کشوری، عبدالرحمن بررسی‌ و تدوین‌ تهدیدات‌ انسان‌ ساز در پروژه‌های‌ پالایشگاهی‌ با‌ تلفیقی‌ از روش AHP-TOPSIS؛ مطالعه‌ موردی‌ پالایشگاه نفت‌ تهران [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 94-119]

گ

 • گرجی، محمد علی الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 51-74]

م

 • محمدرضا، ملکی تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته [دوره 2، 2(تابستان 1401)، 1401، صفحه 49-72]
 • مسعودی آشتیانی، حمید بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر [دوره 2، 1 (بهار 1401)، 1401، صفحه 91-105]
 • مسلمی، فرزانه بررسی پیش نیازهای انگیزشی رفتار نوآورانه کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 23-44]

ی

 • یزدانی هوشیار، علی بررسی‌ و تدوین‌ تهدیدات‌ انسان‌ ساز در پروژه‌های‌ پالایشگاهی‌ با‌ تلفیقی‌ از روش AHP-TOPSIS؛ مطالعه‌ موردی‌ پالایشگاه نفت‌ تهران [دوره 2، 4 (زمستان 1401)، 1401، صفحه 94-119]