نمایه نویسندگان

ا

 • احمدوند، علی محمد بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر اجرای‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع و تأثیر آن بر جذب‌ مشتری (مطالعه‌موردی‌در شرکت‌راه‌آهن‌تهران) [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 41-65]
 • احمدوند، علی محمد الگوی‌ بهبود مستمر فرآیندهای‌ سازمان‌های‌ دفاعی‌ و امنیتی [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 113-156]

ب

 • باقری، علیرضا آسیب‌شناسی‌ نظام‌ ارزیابی‌ عملکرد کارکنان‌ و ارائه‌ راهکار در‌ شرکت‌ خطوط‌ لوله‌ و مخابرات‌ نفت‌ ایران– منطقه‌ شمال‌ شرق [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 66-93]
 • باقری نژاد، جعفر ارائه‌ی مدل دوهدفه مکانیابی- موجودی برای طراحی شبکه لجستیک مستقیم / معکوس یکپارچه [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 1-40]

پ

 • پوینده، محمدرضا الگوی‌ بهبود مستمر فرآیندهای‌ سازمان‌های‌ دفاعی‌ و امنیتی [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 113-156]

ح

 • حسینی، سیداحمد آسیب‌شناسی‌ نظام‌ ارزیابی‌ عملکرد کارکنان‌ و ارائه‌ راهکار در‌ شرکت‌ خطوط‌ لوله‌ و مخابرات‌ نفت‌ ایران– منطقه‌ شمال‌ شرق [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 66-93]
 • حسینی، سید عبدالرضا آسیب‌شناسی‌ نظام‌ ارزیابی‌ عملکرد کارکنان‌ و ارائه‌ راهکار در‌ شرکت‌ خطوط‌ لوله‌ و مخابرات‌ نفت‌ ایران– منطقه‌ شمال‌ شرق [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 66-93]
 • حسینی بهارانچی، سیدرسول ارایه‌ الگوی‌ مدیریت‌ هزینه‌ مبتنی‌ بر نظام‌ استاندارد پیکره‌ دانش‌ مدیریت‌ پروژه(PMBOK) درشرکت‌ پروژه‌م حور کران پلیمرپارت [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 94-112]

ر

 • رشیدی کمیجان، علیرضا مدل یکپارچه تامین-تولید-توزیع با هدف ماکزیمم سازی سود (مطالعه موردی: کارخانه زیمابند آریافر) [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 157-184]

ع

 • علیوردیلو، معصومه بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر اجرای‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع و تأثیر آن بر جذب‌ مشتری (مطالعه‌موردی‌در شرکت‌راه‌آهن‌تهران) [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 41-65]
 • عنقائی، فاطمه ارایه‌ الگوی‌ مدیریت‌ هزینه‌ مبتنی‌ بر نظام‌ استاندارد پیکره‌ دانش‌ مدیریت‌ پروژه(PMBOK) درشرکت‌ پروژه‌م حور کران پلیمرپارت [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 94-112]

م

 • مشیری، سوده مدل یکپارچه تامین-تولید-توزیع با هدف ماکزیمم سازی سود (مطالعه موردی: کارخانه زیمابند آریافر) [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 157-184]
 • ملک پور کلبادی نژاد، سپیده ارائه‌ی مدل دوهدفه مکانیابی- موجودی برای طراحی شبکه لجستیک مستقیم / معکوس یکپارچه [دوره 3، 1(بهار 1402)، 1402، صفحه 1-40]