اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس وفائی صفت

استاد / دانشگاه ایوان کی

avafaeeihu.ac.ir

سردبیر

دکتر علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها استاد / دانشگاه ایوان کی

ahmadvandeyc.ac.ir

دبیر اجرایی

مهدی عالی

مدیر جرایی/مدرس و هیـأت علمی دانشگاه

mehdiaalieyc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها استاد / دانشگاه ایوان کی

ahmadvandeyc.ac.ir

دکتر عباس وفایی صفت

استاد / دانشگاه ایوان کی

avafaeeihu.ac.ir

دکتر مهدی تاجداری

استاد / دانشگاه ایوان کی

mahdi.tajdarieyc.ac.ir

دکتر غلامحسین نیکوکار

استاد/ دانشگاه امام حسین (ع)

nikookareyc.ac.ir

دکترمهدی بشیری

مهندسی صنایع استاد/ دانشگاه شاهد

bashirishahed.ac.ir

دکتر محمدابراهیم سنجقی

استاد/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

sanjaghiyahoo.com

دکتر جعفر باقری نژاد

دانشیار/ دانشگاه الزهراء(س)

jbagherialzahra.ac.ir

دکتر جعفر ترکزاده

استاد/ دانشگاه شیراز

djt2891gmail.com

دکتر عماد روغنیان

مهندسی صنایع دانشیار/دانشگاه خواجه نصیر طوسی

e_roghaniankntu.ac.ir

دکتر علی سلماس نیا

دانشیار/ دانشگاه قم

a.salmasniaqom.ac.ir

دکتر اردشیر احمدی

دانشیار/ دانشگاه ایوان کی

ar.ahmadyeyc.ac.ir

مدیر فنی

حسین مرادی

مدیریت کارشناس نشریه/ مدرس دانشگاه

hosein_moradiyahoo.com