رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی

3 دانشگاه امام حسین(ع)

4 دانشگاه ایوان‌کی غیر دولتی - غیر انتفاعی

چکیده

نگرش نسبت به مفهوم مدیریت ریسک طی سال های اخیر با تغییرات ساختاری زیادی مواجه
بوده است؛ به صورتی که دیدگاه نسبت به ریسک از یک نگرش جزءنگر به نگرشی
سیستماتیک و کل نگر تغییر یافته است. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین استفاده از فنون
مدیریت ریسک و بازدهی سازمان های شاغل در صنعت خودروسازی است که بیش از یک
سال از فرایند پذیرش آن در سازمان بورس و اوراق بهادار گذشته است. در این مدل، برای
کمّی سازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائهشده مؤسسه کوزو
استفاده شده است. همچنین تمامی فاکتورهای مورد استفاده در این مدل فاکتورهای مالی و
حسابداری هستند که از اطلاعات سازمان بورس قابل تهیه است و در نهایت، برای بررسی
رابطه متغیر مستقل )میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه( و متغیر وابسته )عملکرد
بنگاه( پس از استانداردسازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج
این تحقیق نشان دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار
مثبتی با عملکرد سازمان دارد. همچنین در بررسی فرضیه های فرعی، تنها مدیریت
ریسک های گزارشگری است که هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد.

کلیدواژه‌ها