بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری درسازمان هایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه ایوانکی

چکیده

به عنوان یکی از متداول ترین اصطلاحات تجارت در (TQM) امروزه مدیریت کیفیت جامع
پیشبرد و بهبود کیفیت، کاربرد فراوانی دارد و باعث بهبود روش های سنتی انجام کار و تجارت
و در نتیجه، باعث تضمین بقای سازمان در جهان رقابتی کنونی می شود. رهبری، رضایت
مشتری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر فرایند، مشارکت تأمین کننده و مقیاس های عملکرد،
هستند. مدیریت کیفیت جامع اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که TQM مفاهیم اولیه
تأثیر قابل توجهی در تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت، به رضایت مشتری، افزایش کارایی
احترام و اعتماد TQM و بالا بردن توانایی رقابت در بازار ختم می شود. در سازمانی با فلسفه
متقابل فراگیر است و انسان های خودرهبر و پرورش یافته مجریان سازمان هستند. مدیریت
کیفیت جامع را می توان مشارکت تمامی افراد و اجزای سازمان از طریق کار گروهی در
پیشرفت و اصلاح مستمر دانست. دو اصل رهبری مدیران ارشد و توانمندسازی کارکنان، از
مهم ترین اصول مدیریت کیفیت جامع هستند و نقش مهمی در رسیدن به رضایت مشتری ایفا
می کنند. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، ارتباط بین رهبری مدیران ارشد،
توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتریان در چندین سازمان خدماتی و تولیدی
در ایران با در نظر گرفتن شاخص های آماری و توزیع پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین تمامی شاخص های رهبری مدیران
ارشد، توانمند سازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری بر قرار است.

کلیدواژه‌ها