تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه ایوانکی

2 استادیار/دانشگاه شاهد

3 دانشجو/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

وقتی نمودارهای کنترل هشدار خارج از کنترل می دهند، جستجو برای یافتن انحرافات با دلیل و از بین بردن منابع ایجاد تغییر آغاز می شود. چنانچه نمودار کنترل تغییر پارامتر فرآیند را هشدار دهد، شناسایی زمان تغییر، کمک قابل ملاحظه ای در فرآیند تشخیص هشدار است زیرا جستجو برای یافتن علل خاص را تسهیل می نماید. از انواع نمودارهای کنترل آماری شوهارت، نمودارهای کنترل h می باشند که جهت پایش " تعداد – بین " ناگواریهای بیمارستانی، مانند جراحی های قلب، عفونت های بیمارستانی و ...ایجاد شده است. این نمودار که مبتنی بر توزیع دوجمله ای منفی می باشد، در بعضی موارد با توان قابل توجهی نسبت به دیگر نمودارهای کنترل شوهارت تغییرات را شناسایی می کند . از این رو در این پژوهش ضمن ارائه نمودار کنترل h برای مراقبت های درمانی ، تخمین زننده ای یا روش حداکثر درستنمایی جهت تغییرات تدریجی این نمودار ارائه شده است. با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، کارایی تخمین زننده پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان داده اند که روش ارائه شده تحت تغییرات مفروض از کارایی مناسبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها