اهداف و چشم انداز

اشاعه علم و دانش روز در زمینه مهندسی سیستم و بهره وری