کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی

دوره 2، 2 (تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 49-73

مهتاب جمالی؛ زهره فرجی؛ محمد ربیعی