کلیدواژه‌ها = اعداد فازی بازهای
الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای

دوره 1، 2 (زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 51-74

محمد علی گرجی؛ محمدباقر جمالی