شناسایی و رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های نمونه کاربردی: خط 7 مترو تهران( ( AHP زیرزمینی به روش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی، ایوانکی.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

چکیده

پروژه های تونل سازی همواره با درصد بالایی از ریسک همراه است. بنابراین، با توجه به تأخیری
که بر اثر انواع ریسک ها در اجرای این پروژه ها به وجود می آید، ارزیابی آنها از اهمیت بالایی
برخوردار است. مسئلهای که مطرح است، دسته بندی و شدت اثر آنها بر این پروژه هاست که باید
به طور جد مورد توجه قرار گیرد. رتبه بندی ریسک ها یا عوامل تأخیر می تواند نقش بسزایی در
تصمیم گیری مدیران داشته باشد. هدف ما در این مقاله، شناسایی و رتبهبندی انواع مختلف
ریسک در پروژههای عمرانی از نوع پروژههای زیرزمینی است. تکنیکهای مختلف تصمیمگیری
از ابزارهای مهم رتبهبندی و ارزیابی است. روش تحلیل )MCDM( با معیارهای چندگانه 9
یکی از قویترین این تکنیکهاست. در این مطالعه، 20 ریسک مربوط )AHP( سلسله مراتبی 0
به مطالعه موردی )خط 7 مترو تهران( با توجه به 2 شاخص کنترل مدیریت ناکافی، ضعف
و ناآگاهی عوامل فردی از دید 09 نفر مورد ارزیابی قرار گرفت HSE اقتصادی، شرایط نامطلوب
و در پایان ریسکهای: 9. عدم تطبیق شرایط فیزیکی موجود در محل انجام پروژه با تجهیزات
اجرایی، 0. عدم تأمین قطعات یدکی اصلی و فرسوده بودن ماشینآلات و 5. تجهیزات و عدم
تطابق با استانداردهای روز جهانی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها