فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش و ارزیابی مقاله

کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می‌ توانند، مقالات خود را در صورتی‌ که قبلاً در هیچ مجله ‌ای چاپ نشده باشد، با الگوی مشخص ‌شده به آدرس

systems@eyc.ac.ir ارسال نمایند.

فرایند کلی داوری و پذیرش مقالات فصلنامه

• مقالات ارسالی حداکثر 10 روز بعد از ارسال، مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفته می شوند؛

• در صورت تأیید در مرحله اول، مقالات به داوران جهت فرایند داوری ارسال می گردد، این مرحله حداکثر45 روز زمان می برد که بسته به موضوع مقاله ممکن است

این زمان تغییر نماید.

• در صورت پذیرش مقالات توسط داوران، اصلاحات پیشنهادی برای نویسندگان ارسال می گردد.

توجه: هرگونه تغییر در وضعیت مقاله متناسب با مراحل ذکر شده، توسط نویسنده در سامانه قابل پیگیری می باشد.

فرایند تفصیلی داوری و پذیرش مقالات فصلنامه

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. لذا جهت تسریع در

روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه

تنظیم و ارسال کنید.

2. در صورت پذیرش ، مقاله در مرحله بعد از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد

گرفت. این مرحله معمولا دو هفته به طول خواهد انجامید. ممکن است در این مرحله اصلاحات اولیه جهت ارتقاء کیفیت مقاله و قرار گرفتن در مسیر داوری به

نویسنده اعلام گردد تا با اعمال آن و بررسی و تأیید ، بتواند وارد مرحله بعد گردد.

3. پس از پذیرش ،مقال هبه دو داور ارسال خواهد شد.

فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

• اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

• اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

• اگر نظر یک داور تأیید یا بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

• پس از اینکه نویسنده مقاله را براساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

• هردو روز ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از 14 روز، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حداکثر45 روز (در صورت

تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.