درباره نشریه

در حال حاضر این مجله هیچ گونه هزینه ای جهت ارائه و چاپ مقاله از نویسنده‌گان دریافت نمی نماید.

محورهای نشریه:

1- مهندسی سیستمها

2- سیستم و مدیریت انرژی

3- داده کاوی و مدیریت داده ها

4- تفکر سیستمی و تفکر راهبردی

5- مدیریت دانش

6- مدیریت ریسک

7- قابلیت اطمینان شبکه و شبکه های اجتماعی

8- سیستم های هوشمند و چند عاملی

9- مدل سازی مدیریت کیفیت

10- مهندسی سیستم های اطلاعاتی

11- سیستم های تصمیم گیری

مقالات قابل انتشار:

  • مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
  • مروری (Review Article)
  • کوتاه (Short Paper)
  • مطالعه موردی (Case-study)
  • روش شناسی (Methodologies)
  • کاربردی (Applied Article)
  • نقطه‌نظر (Viewpoint/ Perspective/ Opinion)
  • مفهومی (Conceptual Paper)
  • فنی (Technical Paper)
  • ترویجی