اهداف و چشم انداز

محورهای نشریه:

1- مهندسی سیستمها

2- سیستم و مدیریت انرژی

3- داده کاوی و مدیریت داده ها

4- تفکر سیستمی و تفکر راهبردی

5- مدیریت دانش

6- مدیریت ریسک

7- قابلیت اطمینان شبکه و شبکه های اجتماعی

8- سیستم های هوشمند و چند عاملی

9- مدل سازی مدیریت کیفیت

10- مهندسی سیستم های اطلاعاتی

11- سیستم های تصمیم گیری