به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا در تنظیم پارامترهای الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ایوانکی

2 استاد/دانشگاه شاهد

چکیده

از آنجایی که روش تحلیل پوششی دادهها، به اندازه گیری کارایی نسبی میپردازد و در مواردی
که بیش از یک واحد کارا به دست میآید، قادر به ارائه بهترین واحد کارا نیست. به همین
دلیل، رتبهبندی واحدهای تصمیمگیری یکی از موضوعات مهم در تحلیل پوششی دادهها
محسوب میشود. یکی از راهحلهای تعیین بهترین واحد کارا، به کارگیری روش کارایی
متقاطع برای رتبهبندی واحدهای کاراست که در واقع، از روش تحلیل پوششی دادههای
توسعهیافته است. این مقاله، به دنبال بررسی کارایی متقاطع واحدهای کارای ارائهشده از
روش تحلیل پوششی دادهها و در نهایت، ارائه بهترین واحد کارا از ترکیبات پارامتری
الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات در حل سایزهای متفاوت از مسئله مسیریابی وسیله نقلیه
باز است. در این مطالعه، با استفاده از دادههای شبیهسازیشده پیشین که چندین واحد کارا
در ارزیابی الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات برای حل هر یک از سایزهای متفاوت مسئله
مسیریابی وسیله نقلیه باز ارائه کرده است، به رتبهبندی واحدهای کارا با استفاده از روش
کارایی متقاطع میپردازیم. نتایج نشان میدهد، روش کارایی متقاطع ابزاری مؤثر برای
رتبهبندی عملکرد واحدهای تصمیمگیری محسوب میشود.

کلیدواژه‌ها