مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ایوانکی

چکیده

در این تحقیق مقایسه کارایی الگوریتم های فراابتکاری (4PSO و 5ICA ) بر روی برخی توابع خاص، با انطباق پارامترهای فازی صورت گرفته است. این الگوریتم های فازی با در نظر گرفتن هر یک از این توابع تست به عنوان تابع هدف یا برازندگی ، کار خود را که رسیدن به مینیمم سراسری هر یک از این توابع تست هست را انجام می دهد . با در نظر گرفتن عدم قطعیت در این پژوهش، مدل سازی واقعی تری از مسئله ایجاد شد تا جواب های ایجاد شده از این مدل قابلیت بیشتری برای پیاده سازی داشته باشند. در این تحقیق به بهبود در سرعت همگرایی به مینیمم سراسری هر یک از این توابع پرداخته ایم و از دو روش PSO و ICA با پارامترهای فازی استفاده کردیم، که ضمن کاهش زمان محاسباتی و افزایش سرعت همگرایی ، مقایسه ای هم بین کارایی PSO فازی و ICA فازی انجام گرفت. به این نتیجه رسیدیم که الگوریتم ICA فازی نسبت به الگوریتم PSO فازی از سرعت همگرایی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها