بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

چکیده :
بهینه سازی سبد سهام یک مسئله کاربردی عملی است. وظیفه این مسئله این است که سرمایه را به مجموعه ای از دارایی ها اختصاص دهد و هدف آن حداکثر کردن سود سرمایه‌گذاری با کم کردن احتمال ضرر و زیان (ریسک) است. این باعث می شود که بهینه سازی سبد سهام یک مسئله بهینه سازی چند هدفه باشد. همچنین این یک مسئله نویزی نیز است، اما در اغلب تحقیقات نویز نادیده گرفته می شود. در بهینه سازی سبد سهام کلاسیک، با استفاده از سود سهام سالیان گذشته نسبت به ایجاد سبد سهام بهینه کارآمد اقدام می‌گردد. ناگزیر سود مورد انتظار از سبد سهام دستخوش عدم قطیت و نویز است. طبیعتا ما از سود سهام در آینده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بر اساس تخمین و انتظارخود از عملکرد سهام در آینده اقدام به سرمایه گذاری می نماییم که این خود نویز بالایی را در بر دارد. در این تحقیق از مدل میانگین-واریانس مارکویچ برای بررسی اثرات نویز بر سود حاصله از سبد سهام بهینه استفاده شده است. در این مقاله نشان خواهیم داد اگر نویز نادیده گرفته شود تصمیمات سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی اشتباه باشد. اگر چه نتایج در این مقاله منفی است، اما نتایج فواید قابل توجهی برای سرمایه گذاران دارد. زمانی که سود سهام دستخوش اغتشاش و نویز است سرمایه گذاران باید نسبت به انتخاب سبد سهام خود و نحوه سرمایه گذاری بسیار محتاط باشند.

کلیدواژه‌ها