بررسی علل تاخیر و افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی درون شهری و ارائه راهکار اجرایی مناسب مبتنی بر مهندسی ارزش (مورد مطالعه: مترو کرج)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه ایوان کی

2 ریاست، استاد و هیات علمی دانشگاه ایوان کی

چکیده

تاخیر در پروژه­های عمرانی، یکی از متداول­ترین مسائل و مشکلات در اجرای این نوع پروژه­ها است. از سوی دیگر، یکی راهکارهایی که در سال­های اخیر در کاهش تاخیر پروژه­های عمرانی موثر بوده، راهکار مهندسی ارزش است. لذا هدف از انجام این تحقیق، بررسی علل تاخیر و افزایش هزینه پروژه­های عمرانی درون شهری و ارائه راهکار اجرایی مناسب مبتنی بر مهندسی ارزش در مترو کرج است. نمونه آماری این تحقیق شامل 61 نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران شرکت­های پیمانکاری فعال در زمینه پروژه مترو کرج می­باشد. به منظور شناسایی و استخراج مهمترین عوامل ایجاد کننده تاخیر در پروژه مترو کرج، از روش مطالعات کتابخانه­ای استفاده گردید. سپس بر مبنای عوامل استخراج شده، پرسشنامه­ای مبتنی بر معیارهای مربوط به هریک از این عوامل تنظیم گردید. پس از تایید پایایی و روایی، پرسشنامه­ها میان افراد نمونه آماری توزیع شدند. پس از جمع­آوری داده­های حاصل از پرسشنامه­ها، برای اولویت­بندی عوامل موثر در بروز تاخیرات، از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که مهمترین عوامل موثر در بروز تاخیرات در پروژه مترو کرج، عوامل ناشی از عملکرد پیمانکاران با میانگین رتبه­های 7.31 است و  همچنین از بین عوامل مرتبط با مهندسی ارزش بیشترین میانگین رتبه­ها به مولفه عملکرد اختصاص یافت که نشان­دهنده این است که این مولفه باید در اجرای پروژه­های عمرانی بیشتر از سایر مولفه­های مهندسی ارزش در نظر گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها