ارائه‌ی مدل دوهدفه مکانیابی- موجودی برای طراحی شبکه لجستیک مستقیم / معکوس یکپارچه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این مقاله، مدل جدید برنامه ­ریزی غیرخطی عددصحیح مختلط برای مساله مکانیابی- موجودی مستقیم/ معکوس با ظرفیت محدود ارائه شده است، که تصمیمات استراتژیک را در کنار تصمیمات تاکتیکی بهینه می­کند. مدل پیشنهادی دوهدفه بوده و هزینه­ ها­ی کل را به عنوان تابع هدف اول و کمبود را به عنوان تابع هدف دوم کمینه می­کند. با حل یک مثال عددی، برتری مدل یکپارچه بر مدل غیریکپارچه اثبات شده است و تحلیل حساسیت نیز جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی انجام شده است.  با توجه به ماهیت NP-hard[1] مساله و وجود دو تابع هدف که در تضاد با یکدیگر هستند، دو الگوریتم فراابتکاری به نام­های الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نوع دوم[2] و الگوریتم تکاملی پارتوی قوی نوع دوم[3] برای حل مسائل در ابعاد بزرگ استفاده شده است. تحلیل معیارهای ارزیابی مختلف معرفی شده گویای عملکرد بهتر الگوریتم تکاملی پارتوی قوی نوع دوم نسبت به الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نوع دوم برای حل مسائل در ابعاد بزرگ می­باشد.
 
[1] Non-deterministic Polynomial-time hard
[2] Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II)
[3]Strength Pareto Evolutionary Algorithm-II (SPEA-II)
 
 

کلیدواژه‌ها