بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر اجرای‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع و تأثیر آن بر جذب‌ مشتری (مطالعه‌موردی‌در شرکت‌راه‌آهن‌تهران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه ایوان کی

2 استاد و هیات علمی دانشگاه ایوان کی

چکیده

امروزه اغلب سازمانها دریافته­ اند که برای بقای خود باید کیفیت را برای حضور شایسته در عرصه جهانی ارتقاء دهند. کلید حل این مشکل که همه سازمانها با آن دست به گریبانند، در مقوله مدیریت کیفیت جامع (TQM) خلاصه شده است. در واقع عصر امروز عصر مشتری گرایی و مخاطب­ محوری است و میزان موفقیت هر سازمان با میزان توجه آن به مشتری، خواسته ­های وی و کیفیت خدمات و محصولات رابطه مستقیم دارد. ­هدف از این پژوهش ، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت جامع و تأثیر آن بر جذب مشتری در شرکت راه آهن تهران می­باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بوده و بصورت میدانی و کتابخانه­ای انجام گرفته است. جامعه آماری مدیران و کارشناسان راه ­آهن تهران و با نمونه آماری که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده، 352 نفر بوده است. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع و مشتری استفاده شده که با روش حداقل مربعات جزئی و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم­ افزارهای spss و smart pls استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در اجرای مدیریت کیفیت جامع، حمایت مدیران عالی و شناسایی و آموزش کارکنان بر جذب مشتری تاثیر معناداری ندارد. در عین حال، در اجرای مدیریت کیفیت جامع، عوامل فرهنگی، رضایت کارکنان و مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری بر جذب مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها