آسیب‌شناسی‌ نظام‌ ارزیابی‌ عملکرد کارکنان‌ و ارائه‌ راهکار در‌ شرکت‌ خطوط‌ لوله‌ و مخابرات‌ نفت‌ ایران– منطقه‌ شمال‌ شرق

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایوان کی

2 دانشیار دانشگاه ایوان کی

3 هیات علمی دانشگاه ایوان کی

چکیده

ارزیابی عملکرد به‌عنوان یک ارزیابی دوره‌ای، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است، که به‌منظور دستیابی به اهداف مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. شناخت کارکنان ساعی و اعطای پاداش به آن‌ها، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد می‌باشد. در این پژوهش نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق به‌منظور شناسایی آسیب‌های آن موردبررسی قرارگرفته است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است و برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت محتوایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مناسب می‌باشد اما وضعیت اجرایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مناسب نمی‌باشد با بررسی تک‌تک مؤلفه‌های محتوایی و اجرایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان نیز  مشخص گردید که وضعیت مؤلفه‌های اهداف ، زمان ، ارزیابی‌کنندگان و نحوه اجرا و ارائه بازخورد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مناسب نمی‌باشد . درنهایت نیز با بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر مؤلفه‌های اهداف ، شاخص‌های ارزیابی ، روش ارزیابی ، زمان ، ارزیابی‌کنندگان و نحوه اجرا و ارائه بازخورد ، راهکارهای بهبود نظام ارزیابی عملکرد موجود ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها