ارایه‌ الگوی‌ مدیریت‌ هزینه‌ مبتنی‌ بر نظام‌ استاندارد پیکره‌ دانش‌ مدیریت‌ پروژه(PMBOK) درشرکت‌ پروژه‌م حور کران پلیمرپارت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ایوان کی

2 استادیار دانشگاه ایوان کی

چکیده

در طی چند دهه گذشته، کسب­­ و­کار در سراسر جهان دستخوش تغییرات زیادی شده ­اند. مشتریان و مصرف ­کنندگان از وضعیت موجود محصولات و خدمات اعم از کیفیت و کمیت آنها رضایت کامل ندارند. آنها از تولیدکنندگان انتظار ارایه محصولات با کیفیت­ و ارزان داشته که بتوانند به سرعت با تغییرات محیط هماهنگی پیدا نمایند. نگاه به این تغییر، تولیدکنندگان و بنگاه­ های اقتصادی را بر آن داشته که فرآیندهای تولیدی خود را به ابتکارات پروژه محور انتقال دهند. لذا تعداد زیادی از پروژه­ ها در تحویل به موقع، با بودجه مورد نظر و سطح کیفیت مورد انتظار مشتری با شکست مواجه می­ شوند. یکی از مهم ترین دلایل شکست آنها، پشتیبانی مالی ضعیف پروژه ­هاست که دلیل آن را می­توان عدم پیروی از یک متدولوژی استاندارد برای اجرای پروژه ­های مورد نظر دانست. یکی از این متدولوژی­ها، استفاده از استاندارد مدیریت پروژه PMBOK می­باشد. یکی از حوزه­های دانشی مدیریت پروژه در این استاندارد، مدیریت هزینه پروژه است. مدیریت هزینه در برگیرنده‏ فرآیندهای مرتبط با برنامه ‏ریزی مدیریت هزینه، برآورد هزینه­ها، تعیین بودجه و کنترل هزینه ­ها است تا پروژه بتواند در موقع مقرر و با بودجه مصوب، تکمیل شود.
این تحقیق در شرکت کران پلیمرپارت که یکی از تولیدگان دسته درهای­ خودروهای ساخت ایران می‌باشد، انجام می­­­­­گیرد. روش انجام تحقیق کاربردی و از نظر کنترل هزینه­ ها و روش گردآوری اطلاعات، از نوع توصیفی - پیمایشی می­باشد که پس از مطالعه ادبیات موضوع و مطالعات میدانی و بهره­ برداری از اسناد موجود و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK در شرکت مذکور و در چارچوب مدیریت و کنترل هزینه­ های شرکت، ضمن طراحی، توزیع و تکمیل پرسشنامه ­ها، الگوها و زیرالگوهای مدیریت هزینه، طراحی و ارایه گردید. جامعه‏ آماری تحقیق، خبرگان (مدیران و کارشناسان شرکت کران پلیمر پارت) و نخبگان (اساتید دانشگاهی) در حوزه ­های‏ مدیریت هزینه و مدیریت پروژه می­باشند. برای سنجش روایی پرسشنامه ­ها از فرمول محاسبه لاشه (بالای 6/0) و پایایی آن با کمک نرم‏افزار SPSS و محاسبه آلفای کرونباخ (بالای 7/0) به دست آمد و در نتیجه روایی و پایایی پرسشنامه­ ها با درصد بالایی مورد تایید قرار گرفت.
 پس از تکمیل پرسشنامه­ ها توسط خبرگان شرکت و نخبگان دانشگاهی، یک الگو و سه زیرالگو طراحی و ارایه شد که هر کدام از این الگوها، فرآیندها و ابزارهای متنوعی را برای انتخاب و نظارت بر اجرای پروژه ­ها در اختیار مدیران شرکت قرار می­دهد. با پیاده‏سازی این الگو و زیرالگوها مدیران تولید در شرکت قادر خواهند بود هزینه، زمان و کیفیت ساخت هر محصول را به صورت یکپارچه مدیریت نمایند.­­

کلیدواژه‌ها