الگوی‌ بهبود مستمر فرآیندهای‌ سازمان‌های‌ دفاعی‌ و امنیتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین(ع)

2 استاد و هیات علمی دانشگاه ایوان کی

چکیده

بهبود مستمر فرآیندها با بررسی و بهبود دائمی فرآیندهای کلیدی و عمدة سازمانی پاسخی همزمان به سه موضوع مشتری مداری، حفظ برومندی و ورود فناوری های جدید خصوصاً فناوری اطلاعات به سازمان هاست، سازمان های دفاعی و امنیتی معمولاً دارای مأموریت های خطیر، پیچیده و نوشونده متناسب با اقتضائات محیطی هستند ماموریت‌هایی که کثرت همراه با ظرافت آنها باعث می شود نتوان آنرا با سطوح کارایی مرسوم دیگر سازمان ها انجام داد و وجود تغییرات در آنها نیازمند سطح قابل توجهی از انعطاف، پویایی و چابکی در فرآیندها و ساختارهای انجام ماموریت می باشد. بهبود مستمر فرآیندها که این مقاله الگوی کلی آنرا ارائه داده است روشگان جامعی جهت رفع نیازهای حیاتی اینگونه سازمان ها در این خصوص می باشد. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی بهبود مستمر فرآیندها در سازمان های دفاعی و امنیتی بوده که ابتدا از طریق مرور ادبیات و پیشینه تحقیق به آن پرداخته شده است و شامل مفاهیم نظری مرتبط با تحقیق، الگوها و رویکردهای مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها، مطالعات تطبیقی در دو سازمان دفاعی و امنیتی( سپاه و نیروی انتظامی ) و نیز اقتضائات بهبود فرآیندها در سازمان های دفاعی و امنیتی می‌باشد. در نهایت الگوی مفهومی تحقیق در هفت مرحله 1-شناسایی نیازها و بازخورد نتایج 2-طرح‏ریزی و برنامه‏ ریزی اجرا 3-تحلیل مقایسه‏ای 4-بهبود فرآیند‏ها 5-مستند‏سازی فرآیند‏ها 6-انتقال و تحویل 7- نگهداشت فرآیند‏ها، برای بهبود مستمر فرآیندها در قالب سی گام پیشنهاد شده است. این تحقیق از نوع توسعه ای و کاربردی بوده و رویکرد انتخابی در این تحقیق توصیفی / تحلیلی و اکتشافی می‏باشد، به‌منظور اعتبارسنجی یافته ‏ها، پرسشنامه ‏ای تهیه و بین خبرگان تجربی و دانشگاهی سازمان های دفاعی و امنیتی، توزیع و جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss و از طریق فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پیمایش در قالب آمار توصیفی و استباطی با آزمون های مرتبط ( نرمال و T ) ارائه شده که بر اساس آن، تمامی مراحل و گام ‏ها مورد تایید قرار گرفته است و در نهایت جمع بندی از تحقیق صورت گرفته و ضمن تبیین نتایج شامل هفت مرحله و سی گام و پیشنهاداتی توسط محقق جهت ارائه الگوهای تفصیلی بهبود مستمر فرآیند برای ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها