مدل یکپارچه تامین-تولید-توزیع با هدف ماکزیمم سازی سود (مطالعه موردی: کارخانه زیمابند آریافر)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در مقاله حاضر، یک مدل ریاضی در سیستمی چند دوره‌ای و چند محصولی با در نظر گرفتن سه سطح اصلی زنجیره تأمین برای کارخانه زیمابند آریافر ایجاد می‌شود که از طریق آن و پس از حل آن با نرم‌افزار گمز، برنامه خرید، تولید و توزیع کارخانه با جزییات در راستای حداکثر سازی سود، مشخص می‌شود. در انتهای تحقیق نیز آنالیز حساسیت مدل برای آگاهی از حساسیت هزینه‌های کارخانه نسبت به تغییرات تقاضا و همچنین تغییرات حداکثر عرضه‌ی مواد اولیه جهت بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی انجام می‌گیرد.
با توجه به جواب‌های به‌دست‌آمده از مدل و مقایسه آن با وضع موجود کارخانه‌ی مورد مطالعه، کارایی مدل در بهینه‌سازی وضعیت موجود توسط مدیران مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است. در محاسبه‌ی هزینه‌ها، بیشترین هزینه‌ مربوط به هزینه‌ی خرید بوده که حدود %80 از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود و کمترین هزینه نیز مربوط به هزینه‌ی نگهداری محصول نزد مشتری است، که فقط %0.007 از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. سود کارخانه در طول این 6 روز نیز برابر با 5773400 تومان محاسبه شده که به گفته مدیران مربوطه، در مقایسه با حالت عادی 28% افزایش داشته است. در این تحقیق، به علت پیروی از سیاست تولید بر اساس تقاضا حجم موجودی محصولات در مرکز تولید و مراکز مشتریان حدود %28 کاهش یافته است. حجم موجودی مواد اولیه نیز به‌طور متوسط %20 کاهش یافته که این، خود کاهش قابل‌توجهی را در هزینه‌ها و درنتیجه قیمت تمام‌شده محصولات در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها