ارائه مدل توسعه اقتصادی مبنی بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری، مدل توسعه اقتصادی بر اساس رضایت مشتری در صنعت بانکداری ارائه شده است، اطلاعات پایه از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و داده‌های تحلیلی از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق جمع‌آوری شده است. برای روایی، سؤالات پرسشنامه در اختیار اساتید رشته مدیریت و مدیران بانک قرار گرفت و پس از دریافت نظرات، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفته و فرم نهایی آن تدوین شد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ابتدا ۲۰ پرسشنامه توزیع و آلفای کرونباخ توسط SPSS محاسبه شد. ضریب پایایی مقدار 77/0 می‌باشد. اطلاعات بدست‌آمده با آمار استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و از همبستگی پیرسون در SPSS استفاده شد. برای نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته از کولموگروف-اسمیرنوف در SPSS استفاده شد که ادعای نرمال بودن تمامی متغیرهای وابسته پذیرفته شد. برای دقت مدل ارائه شده، از معادلات ساختاری در Smart PLS استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۱۱۰ نفر از مشتریان بانک صادرات در نظر گرفته شد که طبق فرمول کوکران ۹۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیرهای مدل شامل تصاویر، انتظارات، کیفیت درک شده از خدمات، کیفیت درک شده از محصولات، ارزش درک شده، رضایت مشتری CSI، شکایات و وفاداری است. باتوجه به سرمایه در بانک‌ها، رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی، و هدف هر سازمان در حفظ مشتری، به ارائه مدل توسعه اقتصادی مبنی بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری پرداخته‌ شد که نتایج نشان می‌دهد که مدل ارائه شده برازش قابل قبولی دارد(652/0). بین متغیرها همبستگی قابل قبولی(بیش از 5/0) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها