بررسی شرایط و رتبه بندی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان لرستان با روش ویکور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام جواد (ع)، یزد، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

باتوجه‌به اینکه عملکرد تولیدکنندگان تأثیر به سزایی در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران و برنامه‌ریزان هر کشور دارد. لازم است کسب‌وکارها در بازه‌های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند که در نهایت هر ارزیابی و بررسی شرایط واحدهای فعال باتوجه‌به میزان تولیدشان سنجیده شود. در این پژوهش، روش تحقیق به‌صورت پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است که با به‌کارگیری روش کمی و کیفی، ابتدا به کمک پرسش‌نامه طراحی شده شرایط فعلی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان را سنجیده و بنا بر خروجی پرسش‌نامه‌ها و معیارهای مورد تأیید مدیران شهرک‌ها 36 واحد که تولید زیر پنجاه درصد ظرفیت اسمی ثبت شده‌‌شان را دارند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. معیارهای مورد بررسی واحدها توسط خبرگان به روش AHP طبقه‌بندی و وزن‌دهی می‌شوند. سپس واحدها با روش VIKOR مورد رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. بنابر بررسی‌ها واحد با کد A27 در گروه صنایع کانی غیر فلزی، A28 در گروه صنایع غذایی، A32 در گروه صنایع کانی غیر فلزی و A19 در گروه صنایع فلزی، رتبه های برتر بررسی می‌باشند. در نهایت به بحث و بررسی در رابطه با این واحدها پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات